Všeobecné obchodní podmínky

Revize 20160205.1, ze dne 5.2.2016.

Vymezení základních pojmů

Objednatel. Zá­kazník, fyzická, či právnická osoba, objednávající zboží, či služby u dodavatele.

Dodavatel. Dodavatel zboží, či služeb, Michal Zobec, IČ 87470748, DIČ CZ7701083797, sídlem Renneská třída 393/12, Brno, provozovatel těchto internetových stránek www.michalzobec.cz a www.zobecconsulting.cz.

Smluvní strany, Strany. Objednatel a Dodavatel jsou společně označováni jako Smluvní strany, nebo Strany.

Objednání služeb, či zboží. K objednání služeb, či zboží dojde potvrzením cenové nabídky dodavatele objednatelem. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, nebo seznam požadovaných služeb.

Výrobce. Výrobcem je označována třetí strana, která může být výrobcem zboží, software, či služeb. Typickým Výrobcem naší společnosti bývají společnosti Microsoft, HP Inc (Hewlett-Packard), nebo Fujitsu.

Podmínky poskytování služeb

1.1. Potvrzením cenové nabídky Dodavatele Objednatelem dochází k uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednavatelem. Objednavatel zároveň vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách www.michalzobec.cz.

1.2. Smlouva o poskytování zboží, software, či služeb vstupuje v platnost dnem potvrzení objednávky vztahující se k předmětu této smlouvy a platí na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou. Pokud není výpovědní lhůta definována, platí výpovědní lhůta tři kalendářní měsíce od měsíce následujícího po zaslání výpovědi jedné ze Smluvních stran.

1.3. Objednavatel souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena v písemné formě. Písemnou formu smlouvy nahrazuje smlouva v elektronické, či digitalizované podobě.

1.4. Objednavatel souhlasí s tím, že služby budou poskytovány v pracovní době Dodavatele, tedy v pracovní dny 10:00 – 18:00.

1.4.1. Za práci mimo pracovní dobu (6:00–10:00 a 18:00–22:00) si Dodavatel nárokuje příplatek 5% k dohodnuté hodinové sazbě.

1.4.2. Za práci v noci (22:00–6:00) si Dodavatel nárokuje příplatek 15% k dohodnuté hodinové sazbě.

1.4.3. Za práci v sobotu a neděli si Dodavatel nárokuje příplatek 15% k dohodnuté hodinové sazbě.

1.4.4. Za práci ve státní svátky si Dodavatel nárokuje příplatek 100% k dohodnuté hodinové sazbě.

1.4.5. Obě Strany se dohodly, že výše uvedené příplatky se sčítají.

1.5. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

1.6. Dodavatel neposkytuje Objednateli žádné předpokládané, či očekávané služby, či výhody jež nejsou výslovně uvedeny v písemné smlouvě jenž spolu obě Smluvní strany uzavřely.

1.7. V případě, že Objednatel požaduje kratší čas dodání zboží, software, či služeb, než jaký termín poskytl Dodavatel Objednateli, náleží Dodavateli mimořádná odměna ve výši 20% až 100% z celkové ceny plnění, nebo jeho dílčí části u které je požadováno dodání v dřívějším termínu.

Reklamace a po-implementační podpora

1.1. Jakékoli reklamace na dodané služby, software, či zboží musí Objednatel kontaktovat emailem Dodavatele s popisem vady předmětu plnění.

1.1.1. Při reklamaci zboží musí Objednatel Dodavateli poskytnout podrobný popis závady, očekávaný původní stav a případné řešení. Součástí reklamace musí být příslušná fotodokumentace prokazující uvedenou vadu zboží.

1.1.2. Při reklamaci služby, či software musí Objednatel Dodavateli poskytnout podrobný popis závady, očekávaný původní stav a případné řešení. Součástí reklamace musí být příslušná fotodokumentace prokazující uvedenou vadu.

1.2. Standardní záruční lhůta na zboží je 12 měsíců od data převzetí zboží. Delší záruční lhůta je možná pouze, pokud ji Dodavatel výslovně uvede v dokladech, nebo delší záruku poskytuje výrobce zboží.

1.2.1. V případě, že v rámci záruční lhůty zboží je poskytována služba „servis v místě instalace“ anebo „reakce následující pracovní den“, musí se Objednatel se závadou obrátit přímo na výrobce zboží (Výrobce může požadovat po Objednateli registraci).

1.3. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

Reklamace Software

1.1. Za uznanou reklamaci je každá funkce aplikace popsaná v Objednávce, jenž se neshoduje s popisem dle Objednávky a pokud k ní Objednatel nepožadoval další úpravy.1.2. Re­klamace není uznána v případě, že Objednatel požaduje opravu funkce, nebo chování aplikace, které není uvedeno v Objednávce. V tomto případě se jedná o dodatečnou modifikaci funkce, nebo požadavek na novou funkci ze strany Objednatele.

Platby a sankce

2.1. Na základě výše uvedené uzavřené smlouvy je v průběhu prací, nebo po dokončení prací zaslána Dodavatelem Objednateli výzva k platbě s instrukcemi pro realizaci platby bezhotovostním převodem. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, je splatnost všech výzev k platbě, či daňových dokladů 5 pracovních dnů.

2.2. Po připsání platby na bankovní účet dodavatele je objednateli automaticky zaslán daňový doklad.

2.3. Upomínka­. V den následující po dni splatnosti vyúčtování bude zaslána objednateli první upomínka k úhradě, kterou se poskytne dodatečná lhůta k úhradě v délce 7 kalendářních dnů.

2.4. Smluvní pokuta. Pro případ nedodržení náhradní prodloužené lhůty splatnosti dle bodu 2.3, se objednatel zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky zahrnující částku uvedenou ve výzvě k platbě za každý byť započatý den následující po dni náhradní splatnosti stanoveného v upomínce k úhradě dle bodu 2.3.

Poznámka

Tento dokument je zjednodušenou formou obchodních podmínek, nová verze podmínek je v přípravě. V případě zájmu o uzavření individuálních podmínek, nás kontaktujte přímo.

0 Responses to “Všeobecné obchodní podmínky”


  • No Comments

Leave a Reply