Všeobecné obchodní podmínky

Revize 20160209.1, ze dne 9.2.2016.

Vymezení základních pojmů

Objednatel. Zákazník, fyzická, či právnická osoba, objednávající zboží, či služby u dodavatele.

Dodavatel. Dodavatel zboží, či služeb, Michal Zobec, IČ 87470748, sídlem Renneská třída 393/12, Brno, provozovatel těchto internetových stránek www.michalzobec.cz.

Smluvní strany, Strany. Objednatel a Dodavatel jsou společně označováni jako Smluvní strany, nebo Strany.

Objednání služeb, či zboží. K objednání služeb, či zboží dojde potvrzením cenové nabídky dodavatele objednatelem. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, nebo seznam požadovaných služeb.

Výrobce. Výrobcem je označována třetí strana, která může být výrobcem zboží, software, či služeb. Typickým Výrobcem v tomto případě bývají společnosti Adobe, Fujitsu, HP Inc (Hewlett-Packard), nebo Microsoft.

Podmínky poskytování služeb

1. Potvrzením cenové nabídky Dodavatele Objednatelem dochází k uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Objednavatelem. Objednavatel zároveň vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách www.michalzobec.cz.

2. Smlouva o poskytování zboží, software, či služeb vstupuje v platnost dnem potvrzení nabídky vztahující se k předmětu této smlouvy a platí na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou. Pokud není výpovědní lhůta definována, platí výpovědní lhůta tři kalendářní měsíce od měsíce následujícího po zaslání výpovědi jedné ze Smluvních stran.

3. Objednavatel souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena v písemné formě. Písemnou formu smlouvy nahrazuje smlouva v elektronické, či digitalizované podobě.

4. Objednavatel souhlasí s tím, že služby budou poskytovány v pracovní době Dodavatele, tedy v pracovní dny 10:00 – 18:00.

4.1. Za práci mimo pracovní dobu (6:00-10:00 a 18:00-22:00) si Dodavatel nárokuje příplatek 5% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.2. Za práci v noci (22:00-6:00) si Dodavatel nárokuje příplatek 15% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.3. Za práci v sobotu a neděli si Dodavatel nárokuje příplatek 15% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.4. Za práci ve státní svátky si Dodavatel nárokuje příplatek 100% k dohodnuté hodinové sazbě.

4.5. Obě Strany se dohodly, že výše uvedené příplatky se sčítají.

5. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

6. Dodavatel neposkytuje Objednateli žádné předpokládané, či očekávané služby, či výhody jež nejsou výslovně uvedeny v písemné smlouvě jenž spolu obě Smluvní strany uzavřely.

7. V případě, že Objednatel požaduje kratší čas dodání zboží, software, či služeb, než jaký termín poskytl Dodavatel Objednateli, náleží Dodavateli mimořádná odměna ve výši 20% až 100% z celkové ceny plnění, nebo jeho dílčí části u které je požadováno dodání v dřívějším termínu. O výši mimořádné odměny Dodavatel Objednatele informuje písemně.

Software

1. V případě, že předmětem této smlouvy je vývoj software na zakázku (předmět plnění), Objednatel souhlasí, že součástí plnění této smlouvy není předání zdrojových kódů k software.

2. Dodavatel uděluje Objednateli jednu výhradní licenci pro interní užití software pouze v rámci potřeb Objednatele.

3. Objednatel není oprávněn bez písemného svolení Dodavatele licenci zpřístupnit, prodat, pronajmout, či převést třetí straně.

3. Dodavatel se zavazuje, že dle společně domluvených podmínek, uvedených v cenové nabídce, vytvoří software s požadovanými funkcemi a vlastnostmi, uvedenými v cenové nabídce. Výslovně neuvedené funkce a vlastnosti v cenové nabídce nebudou implementovány.

Reklamace a po-implementační podpora

1. Jakékoli reklamace na dodané služby, software, či zboží musí Objednatel kontaktovat emailem Dodavatele s popisem vady předmětu plnění.

1.1. Při reklamaci zboží musí Objednatel Dodavateli poskytnout podrobný popis závady, očekávaný původní stav a případné řešení. Součástí reklamace musí být příslušná fotodokumentace prokazující uvedenou vadu zboží.

1.2. Při reklamaci služby, či software musí Objednatel Dodavateli poskytnout podrobný popis závady, očekávaný původní stav a případné řešení. Součástí reklamace musí být příslušná fotodokumentace prokazující uvedenou vadu.

2. Standardní záruční lhůta na zboží je 12 měsíců od data převzetí zboží. Delší záruční lhůta je možná pouze, pokud ji Dodavatel výslovně uvede v dokladech, nebo delší záruku poskytuje Výrobce zboží.

2.1. V případě, že v rámci záruční lhůty zboží je poskytována služba „servis v místě instalace“ anebo „reakce následující pracovní den“, musí se Objednatel se závadou obrátit přímo na Výrobce zboží (Výrobce může požadovat po Objednateli registraci).

3. Pokud nemají Smluvní strany uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování služeb podpory, neposkytuje Dodavatel Objednateli zaručenou reakční dobu.

Reklamace Software

1. Za uznanou reklamaci je každá funkce aplikace popsaná v Objednávce, jenž se neshoduje s popisem dle Objednávky a pokud k ní Objednatel nepožadoval další úpravy.

2. Reklamace není uznána v případě, že Objednatel požaduje opravu funkce, nebo chování aplikace, které není uvedeno v Objednávce. V tomto případě se jedná o dodatečnou modifikaci funkce, nebo požadavek na novou funkci ze strany Objednatele.

3. Reklamace není uznána také v případech, že Objednatel provozuje aplikaci v jiné hardwarové, či softwarové konfiguraci, než je uvedeno v Objednávce, nebo ve spojením se zařízením jenž není uvedeno v Objednávce.

3.1. Příklad pro softwarovou konfiguraci: Objednatel požaduje provoz aplikace v operačním systému Windows 7 a Windows 8, následně podá reklamaci, že aplikace nefunguje ve Windows 10.

3.2. Příklad pro zařízení neuvedené v Objednávce: Objednatel požaduje provoz aplikace se zařízením Trafalgar Model 95A4, následně podá reklamaci, že aplikace nespolupracuje se zařízením Trafalgar Model 99A1.

Platby a sankce

1. Na základě výše uvedené uzavřené smlouvy je v průběhu prací, nebo po dokončení prací zaslána Dodavatelem Objednateli výzva k platbě s instrukcemi pro realizaci platby bezhotovostním převodem. Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, je splatnost všech výzev k platbě, či daňových dokladů 5 pracovních dnů.

2. Po připsání platby na bankovní účet Dodavatele je objednateli automaticky zaslán daňový doklad.

3. Upomínka. V den následující po dni splatnosti vyúčtování bude zaslána Objednateli první upomínka k úhradě, kterou se poskytne dodatečná lhůta k úhradě v délce 4 kalendářních dnů.

4. Smluvní pokuta. Pro případ nedodržení náhradní prodloužené lhůty splatnosti dle bodu 3., se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky zahrnující částku uvedenou ve výzvě k platbě za každý byť započatý den následující po dni náhradní splatnosti stanoveného v upomínce k úhradě dle bodu 3..

Pozastavení poskytování služeb

1. Dodavatel může úplně, nebo částečně pozastavit poskytování Služeb, nebo zamezit aktivnímu přístupu k Software a Službě v následujících případech a za následujících podmínek:

1.1. na písemnou žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti;

1.2. pokud Objednatel nezaplatil za předmět plnění ani po upozornění a v poskytnutém náhradním termínu; předmětem plnění se rozumí Software anebo Služby;

1.3. pokud Objednatel porušuje tyto Podmínky, nebo právní předpisy, či zákony, přičemž Poskytovatel je povinen přesně specifikovat v čem spočívá porušení;

1.4. pokud Objednatel poskytl Poskytovateli nesprávné, nebo zavádějící informace;

1.5. v případě, že se nepodařilo Objednateli doručit vyúčtování Služeb, nebo upozornění zaslané Dodavatelem na poslední známou adresu Objednatel vedenou v evidenci Dodavatele jako zasílací pro fakturaci.

1.6. pokud Objednatel prostřednictvím služby provádí, nebo úmyslně, či z nedbalosti umožňuje provádět jakékoliv nelegální činnosti, nebo činnosti porušující zásady občanského soužití, nebo se do nich zapojuje.

2. Objednatel má právo požadovat, aby Dodavatel obnovil možnost používání služeb do 5 pracovních dnů poté, co Objednatel odstraní důvody, pro které k omezení nebo pozastavení služeb došlo.

3. Dodavatel neodpovídá za škody ani jiné újmy, které vzniknou Objednateli zamezením aktivního přístupu ke službě, nebo částečným, či úplným pozastavením služby z důvodu porušení těchto Podmínek Objednatelem.

Poznámka

Tento dokument je zjednodušenou formou obchodních podmínek, nová verze podmínek je v přípravě. V případě zájmu o uzavření individuálních podmínek, nás kontaktujte přímo.

0 Responses to “Všeobecné obchodní podmínky”


  • No Comments

Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: